khorshid khânom

Calligraphie

Palais du Golestân

Calligraphie

Calligraphie

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân

Palais du Golestân